Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

Svi osiguranici koji podnesu zahtjev neće morati dolaziti u Zavod zdravstvenog osiguranja Ze-do kantona nego će od strane Zavoda biti blagovremeno obaviješteni o statusu zahtjeva.

U cilju ostvarenja prava iz Odluke o pravu na biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa članom 4. navedene Odluke potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev partnera (potpisan od strane oba partnera, sa navedenim imenima i prezimenima, JMBG-ovima, brojevima kontakt telefona, e-mail adresama i adresama stanovanja partnera;
 • Ovjerena izjava da par nema zajedničke djece;
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih za bračne partnere / za vanbračne zajednice ovjerenu notarsku izjavu o dužini trajanja zajedničkog života ne stariju od 6 mjeseci;
 • Medicinski nalazi kojima se dokazuje ispunjavanje uslova propisanih u članu 2. tačka c) i d) Odluke;
 • nalaz doktora medicine specijaliste ginekologije i akušerstva, kojim se potvrđuje da su provedeni postupci utvrđivanja uzroka neplodnosti ili smanjenja plodnosti u skladu sa Smjernicama za liječenje neplodnosti, da postoje indikacije za BMPO u skladu sa Smjernicama, da su iscrpljene sve druge mogućnosti liječenja neplodnosti ili kada hirurška, medikamentozna ili kombinirana terapija nije moguća ili nije uspješna, da je provedeno liječenje parova u skladu sa Smjernicama, da su partneri informirani o BMPO u skladu sa članom 32. Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 59/18);
 • da je obavljeno testiranje u partnerskoj donaciji u skladu sa Smjernicama i to: anti-HIV-1, anti-HIV-2, HbsAg i anti-HBc, anti- HCV (antitijela na hepatitis C) i sifilis - specifični ili nespecifični treponema test;
 • Kopiju lične karte žene;
 • Obavijest o prebivalištu izdatu od strane MUP-a (CIPS).

NAPOMENA: POTREBNO JE DOSTAVITI ISKLJUČIVO TRAŽENU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU. MOLIMO DA SE NE DOSTAVLJAJU RAČUNI OD RANIJE IZVRŠENIH USLUGA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE.

(Eventualno drugu dokumentaciju u svrhu dokazivanja ispunjenosti uslova propisanih Odlukom o pravu na biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret sredstava Zavoda.

Na  osnovu  clana   37.  i clana   99.  alineja   3.   i   4.  Zakona   o  zdravstvenom    osiguranju   (,,Sluzbene    novine Federacije   Bosne  i   Hercegovine",    broj:   30/97,   7102,  70/08,  48/l  l    i  36/18),   clana  29.  Zakona  o  lijecenju neplodnosti    biomedicinski    potpomognutom   oplodnjom  (,.Sluzbene  novine  Federacije  Bosne  i  Hercegovine", broj:   59/18),     Pravilnikom   o  obimu   prava   na  biomedicinski     potpomognutu    oplodnju   na  teret  sredstava obaveznog    zdravstvenog    osiguranja      i   nacinu     forrniranja    cijene   pojedinacnih    postupaka    biornedicinski potpornognute    oplodnje    (,.Sluzbene     novine    Federacije    Bosne   i   Hercegovine",     broj:   50/20)   i      Odluke Upravnog  odbora  Zavoda  zdravstvenog   osiguranje    Zenicko-dobojskog    kanton  (broj:  0 l-100-57-521/21  od 30.12.2021.     godine),  Zavod zdravstvenog   osiguranja  Zenicko-dobojskog    kantona  upucuje

  

JAVNI   POZIV

zdravstvenim ustanovama ovlastenim   za obavljanje postupka   biomedicinski potpomognute oplodnje na teret sredstava obaveznog zdravstenog osiguranja za osigurana  lica

Zavoda zdravstvenog osiguranja  Zenicko-dobojskog kantona

 

JAVNI POZIV MOŽETE PREUZETI OVDJE

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj: 16/26 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: :08/19, 06/20 i 19/20), člana 6. i 7. Pravilnika o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona br: 01-100-52-442/21 od 28.10.2021. godine, član 2. i 6. Procedure za provođenje postupka prijema u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-100-52-443/21 od 28.10.2021. godine i Odluke direktora o prijemu radnika u radni odnos broj: 01-30-15346/21 od 24.12.2021. godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

broj: 01-30-15346-1/21 od 24.12.2021. godine 

 I Radna mjesta i trajanje ugovora o radu

 1. “Kontrolor izvršenja ugovora sa zdravstvenim ustanovama – mjesto obavljanja u Zenici” - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine
 2. “Referent za javne nabavke” – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca
 3. “Stručni saradnik za pravne poslove” - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine
 4. “Referent za obradu recepata”- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad 30 (trideset) dana
 5. “Referent za obradu recepata”- 2 (dva) izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine
 6. “Tehnički sekretar” – 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine

II Kratki opis radnih mjesta