U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zavodom zdravstvenog osiguranja upravlja Upravni odbor koji imenuje Vlada ZDK, na prijedlog ministra zdravstva i socijalne politike. Djelokrug i rad Upravnog odbora regulisan je Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Statutom Zavoda a to je:

 • donosi Poslovnik o radu,
 •           donosi odluke o zaključivanju ugovora Kantonalnog zavoda osiguranja sa zdravstvenim ustanovama o pužanju zdravstvenih usluga,
 •           utvrđuje program djelatnosti obaveznog zdravstvenog osiguranja i mjera za unapređivanje obaveznog zdravstvenog osiguranja, utvrđuje politiku korištenja sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, daje smjernice za funkcionisanje, Stručne službe Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja radi pravilnog ostvarivanja prava osiguranih lica i racionalnog poslovanja,
 •           donosi Statut Kantonalnog zavoda uz saglasnost zakonodavnog tijela Kantona i druge opće akte za čije je donošenje ovlašten zakonom,
 •           predlaže saglasno zakonu, stope doprinosa za obevzno zdravstveno osiguranje,
 •           donosi Plan rada Zavoda i Stručne službe
 •       donosi Finansijski plan i usvaja završni račun,
 •           daje saglasnost na opći akt o sistematizaciji poslova i radnih zadataka,
 •           odlučuje o osiguranju dopunskih sredstava i o načinu pokrivanja eventualnih gubitaka nastalih u poslovanju,
 •           pretresa godišnji izvještaj o radu Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i njegove Stručne službe,
 •           razmatra izvještaj o kontroli vrste, obima i kvaliteta izvršenih zdravstvenih usluga,
 •           provodi prošireno zdravstveno osiguranje ako je uvedeno odlukom zakonodavnog tijela kantona,
 •           sarađuje sa drugim Kantonalnim zavodima osiguranja, Federalnim zavodom osiguranja i reosiguranja i drugim organima i organizacijama u stvarima od zajedničkog interesa,
 •         vrši i druge poslove za koje je ovlašten zakonom.

Zavodom upravlja Upravni odbor koje se sastoji od devet članova koje imenuje Vlada Zeničko-dobojskog kantona na prijedlog kantonalnog Ministra zdravstva i to:

- tri člana iz reda osiguranika zdravstvenog osiguranja

- dva člana iz reda poslodavaca

- četiri člana iz reda zdravstvenih radnika