U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zavodom zdravstvenog osiguranja upravlja Upravni odbor koji imenuje Vlada ZDK, na prijedlog ministra zdravstva i socijalne politike. Djelokrug i rad Upravnog odbora regulisan je Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Statutom Zavoda a to je:

 • donosi Poslovnik o radu,
 •           donosi odluke o zaključivanju ugovora Kantonalnog zavoda osiguranja sa zdravstvenim ustanovama o pužanju zdravstvenih usluga,
 •           utvrđuje program djelatnosti obaveznog zdravstvenog osiguranja i mjera za unapređivanje obaveznog zdravstvenog osiguranja, utvrđuje politiku korištenja sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, daje smjernice za funkcionisanje, Stručne službe Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja radi pravilnog ostvarivanja prava osiguranih lica i racionalnog poslovanja,
 •           donosi Statut Kantonalnog zavoda uz saglasnost zakonodavnog tijela Kantona i druge opće akte za čije je donošenje ovlašten zakonom,
 •           predlaže saglasno zakonu, stope doprinosa za obevzno zdravstveno osiguranje,
 •           donosi Plan rada Zavoda i Stručne službe
 •       donosi Finansijski plan i usvaja završni račun,
 •           daje saglasnost na opći akt o sistematizaciji poslova i radnih zadataka,
 •           odlučuje o osiguranju dopunskih sredstava i o načinu pokrivanja eventualnih gubitaka nastalih u poslovanju,
 •           pretresa godišnji izvještaj o radu Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i njegove Stručne službe,
 •           razmatra izvještaj o kontroli vrste, obima i kvaliteta izvršenih zdravstvenih usluga,
 •           provodi prošireno zdravstveno osiguranje ako je uvedeno odlukom zakonodavnog tijela kantona,
 •           sarađuje sa drugim Kantonalnim zavodima osiguranja, Federalnim zavodom osiguranja i reosiguranja i drugim organima i organizacijama u stvarima od zajedničkog interesa,
 •         vrši i druge poslove za koje je ovlašten zakonom.

Zavodom upravlja Upravni odbor koje se sastoji od devet članova koje imenuje Vlada Zeničko-dobojskog kantona na prijedlog kantonalnog Ministra zdravstva i to:

- tri člana iz reda osiguranika zdravstvenog osiguranja

- dva člana iz reda poslodavca

- četiri člana iz reda zdravstvenih radnika

Vlada Zeničko-dobojskog kantona imenovala je na mandat od četiri godine  Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona u sljedećem sastavu: 

1. Almir Ređić         predsjednik

2. Eldina Ćerim        član

3. Faruk Durmić      član

4. Jasmin Hodžić     član

5. Bakir Škaljo         član

6. Arnesa Memić      član

7. Slaven Radoš       član

8. Mersiha Bečirović  član