ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

  ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

                      ZENICA

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 26/16, 89/18 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 8/19, 6/20 i 19/20), člana 6. i člana 7. Pravilnika o radu broj: 01-100-52-442/21 od 28.10.2021. godine i broj: 01-100-81-709/22 od 27.07.2022. godine, člana 2. i člana 6. Procedura za provođenje postupka prijema u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-100-71-635/22 od 08.04.2022. godine i Odluke o potrebi prijema u radni odnos, broj: 01-30-15095/22 od 26.10.2022. godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

broj: 01-30-15096/22 od 28.10.2022. godine

 

 

I – Radna mjesta i trajanje ugovora o radu:

 

 1. “Samostalni stručni saradnik iz oblasti farmacije” – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca
 2. “Kontrolor izvršenja ugovora sa zdravstvenim ustanovama – mjesto obavljanja: Zenica” – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca
 3. “Samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove” – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca
 4. “Knjigovođa materijalnih troškova – blagajnik” – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 30 (trideset) dana
 5. “Referent za obradu recepata” - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 30 (trideset) dana
 6. “Referent za sprovođenje zdravstvenog osiguranja” – 3 (tri) izvršioca na neodređeno vrijeme uz probni rad od 30 (trideset) dana – mjesto rada: Doboj Jug (1), Zavidovići (1) i Žepče (1)
 7. “Rukovodilac poslovnice Maglaj”– 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca

 

 

II – Kratak opis radnih mjesta i literatura

Svi osiguranici koji podnesu zahtjev neće morati dolaziti u Zavod zdravstvenog osiguranja Ze-do kantona nego će od strane Zavoda biti blagovremeno obaviješteni o statusu zahtjeva.

U cilju ostvarenja prava iz Odluke o pravu na biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa članom 4. navedene Odluke potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev partnera (potpisan od strane oba partnera, sa navedenim imenima i prezimenima, JMBG-ovima, brojevima kontakt telefona, e-mail adresama i adresama stanovanja partnera;
 • Ovjerena izjava da par nema zajedničke djece;
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih za bračne partnere / za vanbračne zajednice ovjerenu notarsku izjavu o dužini trajanja zajedničkog života ne stariju od 6 mjeseci;
 • Medicinski nalazi kojima se dokazuje ispunjavanje uslova propisanih u članu 2. tačka c) i d) Odluke;
 • nalaz doktora medicine specijaliste ginekologije i akušerstva, kojim se potvrđuje da su provedeni postupci utvrđivanja uzroka neplodnosti ili smanjenja plodnosti u skladu sa Smjernicama za liječenje neplodnosti, da postoje indikacije za BMPO u skladu sa Smjernicama, da su iscrpljene sve druge mogućnosti liječenja neplodnosti ili kada hirurška, medikamentozna ili kombinirana terapija nije moguća ili nije uspješna, da je provedeno liječenje parova u skladu sa Smjernicama, da su partneri informirani o BMPO u skladu sa članom 32. Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 59/18);
 • da je obavljeno testiranje u partnerskoj donaciji u skladu sa Smjernicama i to: anti-HIV-1, anti-HIV-2, HbsAg i anti-HBc, anti- HCV (antitijela na hepatitis C) i sifilis - specifični ili nespecifični treponema test;
 • Kopiju lične karte žene;
 • Obavijest o prebivalištu izdatu od strane MUP-a (CIPS).

NAPOMENA: POTREBNO JE DOSTAVITI ISKLJUČIVO TRAŽENU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU. MOLIMO DA SE NE DOSTAVLJAJU RAČUNI OD RANIJE IZVRŠENIH USLUGA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE.

(Eventualno drugu dokumentaciju u svrhu dokazivanja ispunjenosti uslova propisanih Odlukom o pravu na biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret sredstava Zavoda.