Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, u cilju zaštite zdravlja osiguranih lica i izbjegavanja gužvi, u skladu sa preporukama Kriznog štaba, te imajući u vidu složenu epidemiološku situaciju obustavlja redovnu ovjeru zdravstvenih legitimacija počev od 16.03.2021. godine do daljnjeg. Ugovorne zdravstvene ustanove dužne su primiti osigurana lica i pružiti im zdravstvene usluge iz ugovornog odnosa sa Zavodom bez obzira na ovjeru.

Šalteri Zavoda će raditi sa osiguranim licima samo u dijelu koje se tiče ovjere ortopedskih pomagala, evidentiranja premija zdravstvenog osiguranja (markica) i izdavanja bolesničkih listova. Osigurana lica koja navedenim povodom ulaze u prostorije Zavoda dužna su da se pridržavaju sanitarno-epidemioloških mjera.

Stranke koje komuniciraju sa Zavodom, u skladu sa preventivnim mjerama koje su na snazi, potrebno je da komunikaciju obavljaju isključivo putem telefona, elektronskim putem (e-mail), te da sve podneske šalju putem pošte.

U zavisnosti od epidemiološke situacije, u narednom periodu, bit ćete obavješteni o nastavku redovne ovjere zdravstvenih legitimacija.

Zenica, 15.03.2021. godine

Obzirom da još uvijek nisu stvorene sve zakonske pretpostavke za  primjenu Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji,informišemo Vas da će Zavod zdravstevnog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona nastaviti sa primjenom Odluka Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja:broj: 01-100-3-30/19 od 18.09.2019 godine i broj:01-100-1082/20 od 16.01.2020 godine,što podrazumjeva refundaciju sredstava jednokratno u iznosu od 2600,00 KM po paru.

Da bi osigurana lica mogla ostvariti pravo na refundaciju navedenog iznosa,moraju prije odlaska na biomedicinski potpomognutu oplodnju, u neku od zdravstvenih ustanova, dobiti Odluku izdatu od strane nadležne komisije za odobravanje usluga iz oblasti biomedicinski potpomognute oplodnje,koja djeluje pri Odjelu za humanu reprodukciju,menopauzu i estetsku,ginekološku endokrinologiju u Kantonlanoj bolnici Zenica.

Prije upućivanja na obavljanje neke od metoda biomedicinski  potpomognute oplodnje,nadležni ginekolozi iz ugovornih zdravstvenih ustanova,  trebaju na  obrascu kojim se upućuje  na komisiju za odobravanje liječenja van kantona, dostaviti uputu   komisiji za odobravanje usluge biomedicinski potpomognute oplodnje, uz prilaganje posjedujuće medicinske dokumentacije  na uvid kao i obaveznog navođenja naziva zdravstvene ustanove za koju se traži izdavanje komisijske odluke.

Napominjemo da se pravo na refundaciju utvrđenog iznosa neće moći ostvariti ukoliko  stranke samoinicijativno,bez odobrenja nadležne komisije,odu u neku od zdravstvenih ustanova i naknadno traže refundaciju sredstava.

 Zenica,15.03.2021 godine

Dana 04.02.2021.godine donesena je Odluka Upravnog odbora broj: 01-100-39-344/21 o nastavku upućivanja osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona u banjsko-klimatska lječilišta u skladu sa Odlukom o kriterijima za upućivanje osiguranih lica Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-100-5-43/19 od 18.10.2019.godine.

Pogledajte Odluku OVDJE

Povodom učestalih napada na menadžment Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, nakon obavljenih kontrola ispravnosti propisivanja lijekova sa važećih listi i upozorenja da pojedini ljekari prekoračuju ovlasti u propisivanju lijekova sa liste,te samim tim smanjuju mogućnost da svi pacijenti koji imaju pravo dobiju lijekove na recept što stvara dodatno nezadovoljstvo pacijenata dajemo sljedeće saopštenje:

 1) Svi pacijenti moraju dobiti lijek na recept sa važeće Liste lijekova.

 2) Ni jedan ljekar koji se pridržava esencijalne liste u propisivanju lijekova neće i ne može  biti sankcionisan,naprotiv Zavod daje dodatna sredstva(novac) za nagrađivanje ispravnog načina rada.

 3) Ispravnim načinom propisivanja lijekova  stvoriće se mogućnosti za proširenje liste lijekova(dodatnim lijekovima za liječenje oboljelih od Covid-a 19.),  proširenja liste ortopedskih pomagala novim pomagalima za oboljele od šećerne bolesti.Kontrolom se  sprečava zloupotreba neopravdanog  trošenja sredstava za lijekove, a omogućava proširenje prava osiguranih lica.

 4) Posebno napominjemo da  većina ljekara radi ispravno, a da su nepravilnosti uočene u radu pojedinaca za koje će se poduzeti mjere u skladu sa važećim propisima.

 

Zenica, 01.02.2021 godine