Zavod zdravstvenog osiguranja ovjerava zdravstvene knjižice do 15:00 h svakim radnim danom.

 

KORIŠTENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OSIGURANIH LICA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA VRIJEME BORAVKA U INOSTRANSTVU

Korištenje zdravstvene zaštite osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, u inostranstvu regulisano je Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu (Službene novine Federacije BiH, broj: 31/04), kao i potpisanim, odnosno preuzetim međudržavnim konvencijama o socijalnom osiguranju. Navedenim Pravilnikom utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, kao i uvjeti, način i postupak ostvarivanja ovog prava. Članom 4. i 5. navedenog Pravilnika regulisano je da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac utvrđen u skladu sa odredbama konvencije (pod uslovom da konvencijom o socijalnom osiguranju nije drugačije regulisano), odnosno potvrda na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstveu koja obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu.

Osiguranom licu se na osnovu navedene potvrde, odnosno dvojezičnog obrasca obezbjeđuje zdravstvena zaštita u inostranstvu samo u slučaju hitne medicinske pomoći, i to u trajanju najduže do 30 dana u toku kalendarske godine.

Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno dvojezični obrazac može se izdati samo osiguranom licu za koje je, prije odlaska u inostranstvo, utvrđeno da ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtijeva duže liječenje i stalan nadzor doktora medicine. Isti se pribavljaju u nadležnoj poslovnici zavoda prije odlaska u inostranstvo.

Osigurano lice koje je koristilo zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno dvojezični obrazac, troškove korištenja zdravstvene zaštite snosi lično.

KORIŠTENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE INOSTRANIH OSIGURANIKA ZA VRIJEME BORAVKA NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Osigurane osobe koje dolaze iz država s kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene, odnosno preuzete konvencije o socijalnom osiguranju, zdravstvenu zaštitu koriste na osnovu dvojezičnog obrasca, odnosno potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite koju je izdao inostrani nosilac osiguranja. Kako bi u slučaju potrebe nesmetano koristili zdravstvene usluge potrebno je da se prilikom dolaska  u mjesto boravka jave u nadležnu poslovnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK, gdje im se na osnovu dvojezičnog obrasca izdaje "Bolesnički list" na osnovu kojeg mogu koristiti zdravstvenu zaštitu u ugovornim zdravstvenim ustanovama Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK u opsegu predviđenom međudržavnim konvencijama o socijalnom osiguranju, uz obvezu plaćanja troškova participacije ako je to predviđeno za osiguranike Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

Ukoliko se inostranom osiguraniku, za vrijeme boravka na području Zeničko-doboskog kantona,  ukaže potreba za pružnjem zdravstvene zaštite u hitnom slučaju, a isti ne posjeduje ugovoreni dvojezični obrazac, odnosno potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite, zdravstvena ustanova  putem nadležne poslovnice Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK treba zatražiti naknadno izdavanje potrebnog obrasca. Ako se dvojezični obrazac, odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite ne pribavi do završetka liječenja, zdravstvene ustanove mogu naplatiti troškove  zdravstvenih usluga od korisnika usluga lično, a on se po povratku u matičnu državu može obratiti nadležnom nosiocu socijalnog osiguranja sa zahtjevom za povrat naprijed navedenih troškova.

 

Sporazumi/konvencije o socijalnom osiguranju koje je Bosne i Hercegovina, kao samostalna država, zaključila sa drugim državama  ugovornicama:

 

 1. Sporazum između BiH i Republike Austrije o socijalnom osiguranju, («Sl. glasnik BiH - Međunarodni ugovori», br. 2/01 - stupio na snagu 01.11.2001. god.) - Protokol o provođenju Sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i Republike Austrije («Sl. glasnik BiH - Međunarodni ugovori», br. 2/01 – stupio na snagu 2001.godine)
 2. Ugovor o socijalnom osiguranju između BiH i Republike Hrvatske, («Sl. glasnik BiH - Međunarodni ugovori», br. 6/01 - stupio na snagu 01.11.2001.god.) - Administrativni sporazum o provođenju Ugovora o socijalnom osiguranju između BiH i Republike Hrvatske («Sl. glasnik BiH - Međunarodni ugovori», br. 39/01 – stupio na snagu 01.11.2001. godine)
 3. Sporazum između BiH i SR Jugoslavije o socijalnom osiguranju, («Sl. glasnik BiH - Međunarodni ugovori», br. 16/03 – stupio na snagu 01.01.2004. godine) - Administrativni sporazum za provođenje Sporazuma između BiH i SR Jugoslavije o socijalnom osiguranju («Sl. glasnik BiH - Međunarodni ugovori», br. 13/10) – potpisan 20.04.2004. godine – stupio na snagu istovremeno sa sporazumom.

Navadeni sporazum se primjenjuje u odnosima sa Srbijom i Crnom Gorom kao sukcesivnim nasljenicama SR Jugoslavije, do potipivanja posebnih sporazuma o socijalnom osiguranju sa ove dvije države.

 

 1. Ugovor između BiH i Republike Turske o socijalnom osiguranju («Sl. glasnik BiH - Međunarodni ugovori», br. 16/03 - stupio na snagu 01.09.2004. god). Administrativni sporazum za primjenu Ugovora između BiH i Republike Turske o socijalnom osiguranju («Sl. glasnik BiH - Međunarodni ugovori», br. 16/03 – stupio na snagu 01.09. 2004. godine)
 2. Ugovor između BiH i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju («Sl. glasnik BiH - Međunarodni ugovori», br. 1/06 – stupio na snagu 2006. godine). - Administrativni sporazum za provođenje Ugovora između BiH i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju («Sl. glasnik BiH - Međunarodni ugovori», br. 1/06 – stupio na snagu 2006. godine)
 3. Sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i Republike Slovenije («Sl. glasnik BiH - Međunarodni ugovori», br. 8/07 – od 20.09. 2007. godine). Sporazum stupio na snagu 01.07.2008. godine. - Administrativni dogovor o sprovođenju Sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i R Slovenije („Službeni glasnik BiH dodatak Međunarodni ugovori“, br. 01./08 od 25.02.2008. godine). Stupio na snagu zajedno sa Sporazumom.
 4. Ugovor o socijalnom osiguranju između BiH i Kraljevine Belgije („Službeni glasnik – Međunarodni ugovori“, br. 10/07) – stupio na snagu 01.06.2009. godine. - Administrativni sporazum u vezi s primjenom Ugovora o socijalnom osiguranju između BiH i Kraljevine Belgije.
 5. Sporazum između BiH i Republike Mađarske o socijalnom osiguranju i socijalnoj sigurnosti - Administrativni sporazum za provođenje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Mađarske o socijalnom osiguranju i socijalnoj sigurnosti u Sarajevu. („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“, br. 12/08) - stupio na snagu 01.07.2009. godine.
 6. Sporazum između BiH i Velikog Vojvodstva Luksemburga o socijalnom osiguranju («Sl. glasnik BiH – međunarodni ugovori» broj: 07/11 ) Administrativni sporazum o načinu primjene Sporazuma između BiH i Velikog Vojvodstva Luksemburga o socijalnom osiguranju-potpisan je dana 08.04.2011. godine u Luksemburgu. Ostali ugovori o socijalnom osiguranju preuzeti od SFRJ:

Bosna i Hercegovina, kao sukcesivni nasljednik SFR Jugoslavije, preuzela je  sporazume/konvencije o socijalnom osiguranju koje je SFR Jugoslavija potpisala sa slijedećim državama ugovornicama:

 

 

 1. Narodna Republika Bugarska Konvencija o socijalnom osiguranju sa Bugarskom zaključena je 18.12.1957. godine u Beogradu /»Službeni list FNRJ – Dodatak MUIDS», br. 8/58/. Konvencija je stupila na snagu 01.09.1958. godine, od kada se i primjenjuje.
 2. Čehoslovačka Republika (Češka i Slovačka) Konvencija o socijalnom osiguranju sa Čehoslovačkom zaključena je 22.05.1957. godine u Beogradu /»Službeni list FNRJ – Dodatak MUIDS», br. 5/58/. Konvencija je stupila na snagu 01.12.1957. godine, od kada se i primjenjuje.
 3. Kraljevina Danska Konvencija o socijalnom osiguranju s Danskom, s Protokolom, zaključena je 22.06.1977. godine u Beogradu /»Službeni list SFRJ – Dodatak MUIDS», br. 5/80/. Konvencija je stupila na snagu 01.02.1979. godine, od kada se i primjenjuje.
 4. Republika Francuska Opća konvencija o socijalnom osiguranju s Francuskom zaključena je 05.01.1950. godine u Parizu /»Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine FRJ», br. /51/. Konvencija je stupila na snagu 01.04.1951.godine, od kada se i primjenjuje.
 5. Republika Italija Konvencija o socijalnom osiguranju s Italijom, s Opštim protokolom, zaključena je 14.11.1957. godine u Rimu /»Službeni list FNRJ – Dodatak MUIDS», br. 1/59/. Konvencija je stupila na snagu 01.01.1961. godine, od kada se i primjenjuje.
 6. Kraljevina Holandija Konvencija o socijalnom osiguranju s Holandijom, sa završnim protokolom, zaključena je 11.05.1977. godine u Beogradu /»Službeni list FNRJ – Dodatak MUIDS»,r. 11/80/. Konvencija je stupila na snagu 01.04.1979. godine, od kada se i primjenjuje.
 7. Kraljevina Norveška Konvencija o socijalnom osiguranju s Norveškom, zaključena je s Protokolom 22.11.1974. godine u Beogradu /»Službeni list SFRJ», br. 22/75/. Konvencija je stupila na snagu 01.09.1976.godine, od kada se i primjenjuje.
 8. Narodna Republika Poljska Konvencija o socijalnom osiguranju s Poljskom, s Dodatnim protokolom, zaključena je 16.01.1958. godine u Varšavi /»Službeni list FNRJ – Dodatak MUIDS», br. 9/58/. Konvencija je stupila na snagu 01.01.1959. godine, od kada se i primjenjuje.
 9. Savezna Republika Njemačka Sporazum o socijalnom osiguranju sa SR Njemačkom zaključen je, sa Završnim protokolom 12.10.1968. godine u Beogradu /»Službeni list SFRJ», br. 9/69/. Sporazum je stupio na snagu 01.09.1969. godine, od kada se i primjenjuje.
 10. Kraljevina Švedska Konvencija o socijalnom osiguranju sa Švedskom s Protokolom, zaključena je 30.03.1978. godine u Stockholmu /»Službeni list SFRJ – Dodatak MUIDS», br. 12/79/. Konvencija je stupila na snagu 01.01.1979. godine, od kada se i primjenjuje.
 11. Švicarska Konfederacija Konvencija o socijalnom osiguranju sa Švicarskom, sa Završnim protokolom, zaključena je 08.06.1962. godine u Bernu /»Službeni list FNRJ – Dodatak MUIDS», br. /63/. Konvencija je stupila na snagu 01.03.1964. godine, od kada se i primjenjuje.
 12. Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverna Irska Konvencija o socijalnom osiguranju s Velikom Britanijom i Sjevernom Irskom zaključena je 24.05.1958. godine u Londonu /»Službeni list FNRJ – Dodatak MUIDS», br. 7/58/. Konvencija je stupila na snagu 01.09.1958. godine, od kada se i primjenjuje.

 

NAPOMENA

Kod navedenih sporazuma koje je Bosne i Hercegovina preuzela od SFR Jugoslavije treba razlikovati nekoliko grupa sporazuma, i to: 

- Grupu Zapadnog sistema u koju se ubrajaju države s kojima se sprovode ugovori putem utvrđenih dvojezičnih obrazaca i gdje se troškovi korištene zdravstvene zaštite međusobno plaćaju putem paušalne naknade i stvarnih troškova. Ovu grupu čine Republika Francuska, Kraljevina Holandija, Republika Italija, SR Njemačka.

- Grupu Istočnog sistema koju čine države s kojima je uspostavljen sistem reciprociteta u korištenju zdravstvene zaštite. S obzirom da je došlo do teritorijalnih i političkih promjena u državama koje su primjenjivale ove sporazume i da ne postoji način sprovođenje ovih ugovora isti se kao takvi u praksi i ne primjenjuju. Ovu grupu čine Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, Republika Bugarska, Republika Poljska i bivša Čehoslovačka.  

- Grupa država u čijoj organizaciji ne postoji sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja i čiji državljani prilikom korištenja zdravstvene zaštite sami plaćaju troškove zdravstvene zaštite. Ovu grupu čine Švajcarska Konfederacija, Kraljevina Švedska, Kraljevina Danska i Kraljevina Norveška.