Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

Obavještavamo vas da od 01.01.2023. godine ovaj Zavod nije nadležan za izdavanje saglasnosti za ostvarivanje prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju.

Zakonom o izmjenama i dopunama  Zakona o liječenju neplodnosti medicinski potpomognutom oplodnjom (‘’Službene novine FBiH’’ br. 59/18, 44/22), koji se počinje primjenjivati  od 01.01.2023. godine, saglasnosti za ostvarivanje prava, na BMPO, će izdavati Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

Osigurana lica kojima je zaključno sa 31.12.2022. godine ZZO ZDK, izdao rješenje o davanju saglasnosti na neki od postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje, izdata rješenja će moći realizirati u roku od 12 mjeseci računajući od datuma izdavanja.

Svi zahtjevi koji nisu riješeni do 31.12.2022.godine bit će proslijeđeni nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH na odlučivanje.

Molimo osigurana lica da počev od 01.01.2023.godine zahtjeve za BMPO podnose nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH (Trg Heroja 14, Sarajevo).

Izvod iz Pravilnika o obimu prava na biomedicinski potpomognutu ( Službene novine Federacije BiH, broj 4/23 )

" Član 12.
(Rješavanje ranije podnesenih zahtjeva i novih zahtjeva)

(1) Na zahtjeve za BMPO koji su podneseni kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja i za koje je izdata saglasnost do 31.12.2022. godine primjenjuju se ranije važeći propisi, uključujući i izvor finansiranja usluga.

(2) Zahtjevi za BMPO podneseni kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja do stupanja na snagu ovog Pravilnika, a za koje nije izdata saglasnost proslijeđuju se Federalnom zavodu na rješavanje.

(3) Od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika zahtjevi za BMPO podnose se Federalnom zavodu. "

 Integralni tekst Pravilnika ( Službene novine Federacije BiH, broj 4/23 ) možete preuzeti OVDJE

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

  ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

                      ZENICA

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 26/16, 89/18 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 8/19, 6/20 i 19/20), člana 6. i člana 7. Pravilnika o radu broj: 01-100-52-442/21 od 28.10.2021. godine i broj: 01-100-81-709/22 od 27.07.2022. godine, člana 2. i člana 6. Procedura za provođenje postupka prijema u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-100-71-635/22 od 08.04.2022. godine i Odluke o potrebi prijema u radni odnos, broj: 01-30-15095/22 od 26.10.2022. godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje

Na  osnovu  clana   37.  i clana   99.  alineja   3.   i   4.  Zakona   o  zdravstvenom    osiguranju   (,,Sluzbene    novine Federacije   Bosne  i   Hercegovine",    broj:   30/97,   7102,  70/08,  48/l  l    i  36/18),   clana  29.  Zakona  o  lijecenju neplodnosti    biomedicinski    potpomognutom   oplodnjom  (,.Sluzbene  novine  Federacije  Bosne  i  Hercegovine", broj:   59/18),     Pravilnikom   o  obimu   prava   na  biomedicinski     potpomognutu    oplodnju   na  teret  sredstava obaveznog    zdravstvenog    osiguranja      i   nacinu     forrniranja    cijene   pojedinacnih    postupaka    biornedicinski potpornognute    oplodnje    (,.Sluzbene     novine    Federacije    Bosne   i   Hercegovine",     broj:   50/20)   i      Odluke Upravnog  odbora  Zavoda  zdravstvenog   osiguranje    Zenicko-dobojskog    kanton  (broj:  0 l-100-57-521/21  od 30.12.2021.     godine),  Zavod zdravstvenog   osiguranja  Zenicko-dobojskog    kantona  upucuje

  

JAVNI   POZIV

zdravstvenim ustanovama ovlastenim   za obavljanje postupka   biomedicinski potpomognute oplodnje na teret sredstava obaveznog zdravstenog osiguranja za osigurana  lica

Zavoda zdravstvenog osiguranja  Zenicko-dobojskog kantona

 

JAVNI POZIV MOŽETE PREUZETI OVDJE

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj: 16/26 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: :08/19, 06/20 i 19/20), člana 6. i 7. Pravilnika o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona br: 01-100-52-442/21 od 28.10.2021. godine, član 2. i 6. Procedure za provođenje postupka prijema u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-100-52-443/21 od 28.10.2021. godine i Odluke direktora o prijemu radnika u radni odnos broj: 01-30-15346/21 od 24.12.2021. godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

broj: 01-30-15346-1/21 od 24.12.2021. godine 

 I Radna mjesta i trajanje ugovora o radu

  1. “Kontrolor izvršenja ugovora sa zdravstvenim ustanovama – mjesto obavljanja u Zenici” - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine
  2. “Referent za javne nabavke” – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca
  3. “Stručni saradnik za pravne poslove” - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine
  4. “Referent za obradu recepata”- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad 30 (trideset) dana
  5. “Referent za obradu recepata”- 2 (dva) izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine
  6. “Tehnički sekretar” – 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine

II Kratki opis radnih mjesta

Svi osiguranici koji su osigurani preko Zavoda zdravstvenog osiguanja, mogu ovjeriti svoje knjižice u svim poslovnicama u Zeničko-dobojskom kantonu svakim radnim danom ( Ponedjeljak - Petak ) od 7:00 h - 15:00 h. Ostale informacije o uslugama zdravstvenog osiguranja mogu dobiti od 07:00 h - 15:00 h svakim radnim danom ili na telefon 032 466 285 ili na email kzzo.ze@zzozedo.ba.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja