Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj: 16/26 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: :08/19, 06/20 i 19/20), člana 6. i 7. Pravilnika o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona br: 01-100-52-442/21 od 28.10.2021. godine, član 2. i 6. Procedure za provođenje postupka prijema u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-100-52-443/21 od 28.10.2021. godine i Odluke direktora o prijemu radnika u radni odnos broj: 01-30-15346/21 od 24.12.2021. godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

broj: 01-30-15346-1/21 od 24.12.2021. godine 

 I Radna mjesta i trajanje ugovora o radu

 1. “Kontrolor izvršenja ugovora sa zdravstvenim ustanovama – mjesto obavljanja u Zenici” - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine
 2. “Referent za javne nabavke” – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca
 3. “Stručni saradnik za pravne poslove” - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine
 4. “Referent za obradu recepata”- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad 30 (trideset) dana
 5. “Referent za obradu recepata”- 2 (dva) izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine
 6. “Tehnički sekretar” – 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine

II Kratki opis radnih mjesta

Pozicija 1.

- Obavlja kontrolu izvršenja ugovora sa zdravstvenim ustanovama na području grada Zenice; obavlja kontrolu naplate neposrednog učešća osiguranih lica za zdravstvene usluge za osiguranike koji nisu uplatili premiju osiguranja; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe; za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Službe.

Iznos osnovne plate: 1732, 75 KM

Literatura za spremanje ispita: Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine FBiH” broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18), Odluka o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite ( “Službene novine Ze-do kantona” broj: 04/05, 13/08, 13/17).

Pozicija 2.

- Obavlja poslove sekretara komisije za javne nabavke, vrši administrativne poslove za komisiju, priprema zapisnik sa sastanaka komisije i izvještaj o radu komisije, vodi dokumentaciju i vrši druge poslove koje zahtjeva predsjedavajući komisije; učestvuje u pripremi Plana javnih nabavki i prati usklađenost nabavki sa raspoloživim sredstvima predviđenim Finansijskim planom; prima i dostavlja fax poruke i mailo-ve; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe; za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Službe.

Iznos osnovne plate: 1698,77 KM

Literatura za spremanje ispita: Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine FBiH” broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18), Zakon o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH broj: 39/14).

Pozicija 3.

- Prima i rješava poštu koju mu prosljeđuje šef Službe; vrši raspored poslova, organizuje i izvršava poslove sa ostalim izvršiocima i prati njihovu realizaciju; vodi evidenciju osiguranih lica za banjsko-klimatsko liječenje; izrađuje Plan rada Zavoda na godišnjem nivou; daje pravna tumačenja propisa iz oblasti zdravstva; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe; za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Službe.

Iznos osnovne plate: 1656,76 KM

Literatura za spremanje ispita: Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine FBiH” broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18), Zakon o radu („Službene novine FBiH“ broj: 16/26 i 89/18).

Pozicija 4.

- Vrši prijem faktura i priloga uz fakture za recepte; obavlja usklađivanja elektronske i papirne forme recepata, specifikacija uz recepte, faktura za recepte i naknada za izdate recepte; obavlja  i druge poslove po nalogu šefa Službe; za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Službe.

Osnovna plata:1027,76KM

Literatura za spremanje ispita: Literatura korištena u toku školovanja.

Pozicija 5.

- Vrši prijem faktura i priloga uz fakture za recepte; obavlja usklađivanja elektronske i papirne forme recepata, specifikacija uz recepte, faktura za recepte i naknada za izdate recepte; obavlja  i druge poslove po nalogu šefa Službe; za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Službe.

Osnovna plata:1027,76KM

Literatura za spremanje ispita: Literatura korištena u toku školovanja.

Pozicija 6.

- Rukuje mini telefonskom centralom za potrebe direktora; prima stranke direktora; brine se o utrošku sredstava reprezentacije i na kraju mjeseca sastavlja izvještaj o tome; na kraju mjeseca sastavlja izvještaj o prisustvu na poslu za zaposlenike Službe direktora; radi i druge poslove po nalogu direktora i pomoćnika direktora; za svoj rad neposredno je odgovoran direktoru.

Iznos osnovne plate: 1104, 20 KM

Literatura za spremanje ispita: Literatura korištena u toku školovanja.

III Opšti i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunajvati su:

 • da je stariji od 18 godina
 • da je državljanin BiH
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje radnih zadataka

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

 Pozicija  1. - VŠ/VSS društveni smjer, VI/VII 180/240 ECTS, 1 godina radnog iskustva u struci

Pozicija 2. - dipl. pravnik/bakalaureat/bachelor prava ili dipl. ekonomista/bakalaureat/bachelor                   ekonomije, VI/VII 180/240 ECTS, 1 godina radnog iskustva u struci

        Pozicija 3. -   dipl. pravnik/bakalaureat/bachelor prava, VII 240 ECTS, 1 godina radnog iskustva u                  struci                                                                                                

        Pozicija 4. - SSS, IV, 4 mjeseca radnog iskustva u struci

        Pozicija 5. - SSS, IV, 4 mjeseca radnog iskustva u struci

        Pozicija 6.   SSS, IV, 4 mjeseca radnog iskustva u struci

Za kandidate koji budu ispunjavali formalno pravne uslove za radna mjesta pod brojem 1. 2. i 3.  biti će proveden pismeni  i usmeni  stručni ispit.

 

Za kandidate koji budu ispunjavali formalno pravne uslove za radna mjesta pod brojem 4. 5 i . 6. biti će proveden usmeni stručni ispit.

 

IV Potrebni dokumenti

Kandidati su dužni dostaviti:

 • Potpisana pismena prijava sa kraćom biografijom na Javni oglas, u kojoj je obavezno navesti broj telefona i jasnu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta na koje se prijavljuje
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Potvrdu o prebivalištu CIPS
 • Diploma o   stečenoj  stručnoj   spremi navedenoj   u  posebnim   uslovima za radno mjesto, te rješenje o  nostrifikaciji, ukoliko je navedena isprava stečena van  Bosne  i Hercegovine nakon  04.1992.godine
 • Uvjerenje/potvrda izdata od prethodnih poslodavaca o traženom radnom iskustvu u struci (navedenom u tekstu javnog oglasa)

 

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova navedenih u Javnom oglasu kandidati su dužni dostaviti u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

Napomena: samo izabrani kandidat je u obavezi u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata, dostaviti ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju.

Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja u listu “Oslobođenje”.

Sve prijave koje na protokol Zavoda ne budu zaprimljene u navedenom roku smatrat će se neblagovremenim, i bit će neotpakovane vraćene podnosiocu.

Više informacija kandidati mogu dobiti na broj telefona 032/466-293

Prijavu na javni oglas sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu,

 

Zavod zdravstvenog osiguranja Ze-do kantona,

Ul. Dr. Abdulaziza Aska Borića br. 28, 72000 Zenica, sa naznakom

 „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO

   ______________________________________________________________“                               

                         (navesti redni broj i puni naziv radnog mjesta iz javnog konkursa)                                                                                  

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Odluku o izboru kandidata donosi direktor u skladu sa zakonskim ovlaštenjima.

Zavod nije obavezan vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Ukoliko su dva ili više kandidata postigli jednak broj bodova prednost će imati djeca šehida ili poginulih boraca koji navedeni status dokazuju uvjerenjem koje izdaje nadležna općinska/gradska služba koji prilažu uz prijavu na javni oglas.

Za kandidate koji ne pristupe pismenom i usmenom stručnom ispitu, utvrdit će se da su odustali od prijave na oglas.

 

O rezultatima javnog oglasa kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku na adresu kandidata prema CIPS-ovoj evidenciji, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi. Kandidati koji nisu pozvani na pismeni i usmeni stručni ispit, odnosno kandidati koji nisu izabrani, dokumentaciju mogu preuzeti u Službi za pravne i opće poslove Zavoda uz predočenje lične karte u roku od 60 dana od zatvaranja javnog oglasa.

 

 

                                                                                                                 DIREKTOR

                                                                                                          ____________________

                                                                                                              Omer Škaljo, prof.

 

PREUZMITE JAVNI OGLAS    OVDJE

Svi osiguranici koji su osigurani preko Zavoda zdravstvenog osiguanja, mogu ovjeriti svoje knjižice u svim poslovnicama u Zeničko-dobojskom kantonu svakim radnim danom ( Ponedjeljak - Petak ) od 7:00 h - 15:00 h. Ostale informacije o uslugama zdravstvenog osiguranja mogu dobiti od 07:00 h - 15:00 h svakim radnim danom ili na telefon 032 466 285 ili na email kzzo.ze@zzozedo.ba.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja