Svi osiguranici koji podnesu zahtjev neće morati dolaziti u Zavod zdravstvenog osiguranja Ze-do kantona nego će od strane Zavoda biti blagovremeno obaviješteni o statusu zahtjeva.

U cilju ostvarenja prava iz Odluke o pravu na biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa članom 4. navedene Odluke potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Zahtjev partnera (potpisan od strane oba partnera, sa navedenim imenima i prezimenima, JMBG-ovima, brojevima kontakt telefona, e-mail adresama i adresama stanovanja partnera;
  • Ovjerena izjava da par nema zajedničke djece;
  • Izvod iz matične knjige vjenčanih za bračne partnere / za vanbračne zajednice ovjerenu notarsku izjavu o dužini trajanja zajedničkog života ne stariju od 6 mjeseci;
  • Medicinski nalazi kojima se dokazuje ispunjavanje uslova propisanih u članu 2. tačka c) i d) Odluke;
  • nalaz doktora medicine specijaliste ginekologije i akušerstva, kojim se potvrđuje da su provedeni postupci utvrđivanja uzroka neplodnosti ili smanjenja plodnosti u skladu sa Smjernicama za liječenje neplodnosti, da postoje indikacije za BMPO u skladu sa Smjernicama, da su iscrpljene sve druge mogućnosti liječenja neplodnosti ili kada hirurška, medikamentozna ili kombinirana terapija nije moguća ili nije uspješna, da je provedeno liječenje parova u skladu sa Smjernicama, da su partneri informirani o BMPO u skladu sa članom 32. Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 59/18);
  • da je obavljeno testiranje u partnerskoj donaciji u skladu sa Smjernicama i to: anti-HIV-1, anti-HIV-2, HbsAg i anti-HBc, anti- HCV (antitijela na hepatitis C) i sifilis - specifični ili nespecifični treponema test;
  • Kopiju lične karte žene;
  • Obavijest o prebivalištu izdatu od strane MUP-a (CIPS).

NAPOMENA: POTREBNO JE DOSTAVITI ISKLJUČIVO TRAŽENU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU. MOLIMO DA SE NE DOSTAVLJAJU RAČUNI OD RANIJE IZVRŠENIH USLUGA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE.

(Eventualno drugu dokumentaciju u svrhu dokazivanja ispunjenosti uslova propisanih Odlukom o pravu na biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret sredstava Zavoda.

Na  osnovu  clana   37.  i clana   99.  alineja   3.   i   4.  Zakona   o  zdravstvenom    osiguranju   (,,Sluzbene    novine Federacije   Bosne  i   Hercegovine",    broj:   30/97,   7102,  70/08,  48/l  l    i  36/18),   clana  29.  Zakona  o  lijecenju neplodnosti    biomedicinski    potpomognutom   oplodnjom  (,.Sluzbene  novine  Federacije  Bosne  i  Hercegovine", broj:   59/18),     Pravilnikom   o  obimu   prava   na  biomedicinski     potpomognutu    oplodnju   na  teret  sredstava obaveznog    zdravstvenog    osiguranja      i   nacinu     forrniranja    cijene   pojedinacnih    postupaka    biornedicinski potpornognute    oplodnje    (,.Sluzbene     novine    Federacije    Bosne   i   Hercegovine",     broj:   50/20)   i      Odluke Upravnog  odbora  Zavoda  zdravstvenog   osiguranje    Zenicko-dobojskog    kanton  (broj:  0 l-100-57-521/21  od 30.12.2021.     godine),  Zavod zdravstvenog   osiguranja  Zenicko-dobojskog    kantona  upucuje

  

JAVNI   POZIV

zdravstvenim ustanovama ovlastenim   za obavljanje postupka   biomedicinski potpomognute oplodnje na teret sredstava obaveznog zdravstenog osiguranja za osigurana  lica

Zavoda zdravstvenog osiguranja  Zenicko-dobojskog kantona

 

JAVNI POZIV MOŽETE PREUZETI OVDJE