Na osnovu čl. 37. , 38. i 99. alineja 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH", broj. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18) i  Odluke Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranje  Zeničko-dobojskog kanton broj: 01-100-34-270/20 od 09.12.2020 godine Zavod zdravstvenog osiguranja Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona upućuje

J A V N I    P O Z I V

javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama  sa područja Zeničko-dobojskog kantona za obavljanje usluge skrininga malignoma dojke mamografskim pregledom za 2021. godinu

I PREDMET

 Predmet je ugovaranje usluga skrininga malignoma dojke mamografskim pregledom osiguranim osobama Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Zavod) ženama starosne dobi od 50 i više godina.

1. Ponistava   se Javni  oglas  za  prijem  radnika  u radni  odnos  na  neodredeno   vrijeme  broj:01-30-

9180/20  od 27.08.2020.     godine,   objavljen   u  Dnevnom  avazu  02.09.2020.     godine,   u dijelu   koji se odnosi  na radno mjesto  "IT  System Administrator"   1   izvrsilac.

2. Ova Odluka objavit  ce se  u listu  "Dnevni   avaz",   putem  web  stranice  Zavoda  i    na web  stranici

Zenicko-dobojskoq   kantona.

3. U ostalom dijelu Javni  oglas  ostaje  neizmjenjen.

Kompletnu odluku pogledajte   OVDJE 

Zenica, 17.04.2020 g.

Broj:03-33-4430/20

Nakon utvrđivanja novog Cjenovnika ortopedskih i  drugih pomagala sa važeće  Jedinstvene liste ortopedskih pomagala,stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka obavještavamo  osigurana lica  da se nabavka potrebnih pomagala nastavlja odvijati  nesmetano i na  potpuno isti način kao i do sada ,a što podrazumjeva:

- propisivanje potrebnog pomagala od strane nadležnog specijaliste,

-ovjeru u najbližoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja,

- podizanje pomagala u ugovornoj ortopedskoj kući ili ugovornoj apoteci.

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona je potpisao ugovore sa svim dosadašnjim snabdjevačima ortopedskih i drugih pomagala tako da se pomagala mogu podići u sljedećim ugovornim kućama:Svim apotekama na području Zeničko-dobojskog kantona,svim optičarskim radnjama  na području kantona,Amoena BH d.o.o.,Bauerfiend,Cemedic d.o.o.,Ortoze d.o.o.,KS-Reha d.o.o., ortopedia International d.o.o.,Sarajevo-farm d.o.o.,Sarafon d.o.o,Plus d.o.o.

Broj: 01-37-3951/20

Zenica, 27.03.2020. godine

 

I      Po usvajanju Finansijskog plana za 2020. godinu u iznosu od 205.336.000 KM Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona izvršio je raspodjelu sredstava zdravstvenim ustanovama sa područja Zeničko-dobojskog kantona  kako slijedi:

      1. Kantonalna Bolnica Zenica  i Opća bolnica Tešanj-ukupno:65.271.866,00 KM.

  1. Domovi zdravlja: Dom zdravlja Olovo, Dom zdravlja Vareš, Dom zdravlja Breza,Dom zdravlja Visoko, Dom zdravlja Kakanj, Dom zdravlja Zenica, Dom zdravlja Žepče, Dom zdravlja Zavidovići, Dom zdravlja Maglaj, Dom zdravlja Usora, Dom zdravlja Doboj-Jug i Dom zdravlja Tešanj – ukupno : 52.982.889,00 KM.
  2. Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona, Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona i Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zeničko-dobojskog kantona- ukupno: 5.153.332,00 KM.

Navedena raspodjela urađena je na osnovu važećih federalnih i kantonalnih propisa.