Sve informacije o zdravstvenom osiguranju možete dobiti pozivom na broj 032/466-285
U skladu sa članom 8. Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i načinu propisivanja i izdavanja lijekova (,,Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/21 i 6/21), Saglasnosti Ministarstva zdravstva broj: 11-33-1188-4-1/22 od 15.03.2022. godine i najnovijim cijenama Federalne liste lijekova (,,Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 106/21),  od 28.03.2022. godine primjenjuje se Lista lijekova Zeničko-dobojskog kantona sa usklađenim nivelisanim cijenama lijekova.

Esencijalna lista lijekova sa primjenom od 28.03.2022. godine.

Pogledaj listu lijekova