Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

Na  osnovu  clana   37.  i clana   99.  alineja   3.   i   4.  Zakona   o  zdravstvenom    osiguranju   (,,Sluzbene    novine Federacije   Bosne  i   Hercegovine",    broj:   30/97,   7102,  70/08,  48/l  l    i  36/18),   clana  29.  Zakona  o  lijecenju neplodnosti    biomedicinski    potpomognutom   oplodnjom  (,.Sluzbene  novine  Federacije  Bosne  i  Hercegovine", broj:   59/18),     Pravilnikom   o  obimu   prava   na  biomedicinski     potpomognutu    oplodnju   na  teret  sredstava obaveznog    zdravstvenog    osiguranja      i   nacinu     forrniranja    cijene   pojedinacnih    postupaka    biornedicinski potpornognute    oplodnje    (,.Sluzbene     novine    Federacije    Bosne   i   Hercegovine",     broj:   50/20)   i      Odluke Upravnog  odbora  Zavoda  zdravstvenog   osiguranje    Zenicko-dobojskog    kanton  (broj:  0 l-100-57-521/21  od 30.12.2021.     godine),  Zavod zdravstvenog   osiguranja  Zenicko-dobojskog    kantona  upucuje

  

JAVNI   POZIV

zdravstvenim ustanovama ovlastenim   za obavljanje postupka   biomedicinski potpomognute oplodnje na teret sredstava obaveznog zdravstenog osiguranja za osigurana  lica

Zavoda zdravstvenog osiguranja  Zenicko-dobojskog kantona

 

JAVNI POZIV MOŽETE PREUZETI OVDJE

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj: 16/26 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: :08/19, 06/20 i 19/20), člana 6. i 7. Pravilnika o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona br: 01-100-52-442/21 od 28.10.2021. godine, član 2. i 6. Procedure za provođenje postupka prijema u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-100-52-443/21 od 28.10.2021. godine i Odluke direktora o prijemu radnika u radni odnos broj: 01-30-15346/21 od 24.12.2021. godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

broj: 01-30-15346-1/21 od 24.12.2021. godine 

 I Radna mjesta i trajanje ugovora o radu

  1. “Kontrolor izvršenja ugovora sa zdravstvenim ustanovama – mjesto obavljanja u Zenici” - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine
  2. “Referent za javne nabavke” – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca
  3. “Stručni saradnik za pravne poslove” - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine
  4. “Referent za obradu recepata”- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad 30 (trideset) dana
  5. “Referent za obradu recepata”- 2 (dva) izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine
  6. “Tehnički sekretar” – 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine

II Kratki opis radnih mjesta

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj: 16/26 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: :08/19, 06/20 i 19/20), člana 6. i 7. Pravilnika o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona br: 01-100-52-442/21 od 28.10.2021. godine, član 2. i 6. Procedure za provođenje postupka prijema u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-100-52-443/21 od 28.10.2021. godine i Odluke direktora o prijemu radnika u radni odnos broj: 01-30-15346/21 od 24.12.2021. godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje

 ISPRAVKA JAVNOG OGLASA

Na osnovu člana 13. Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 10/18) i članova 18. i 60. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 26/16, 89/18 i 9/19), Upravni odbor na  56. sjednici održanoj     23.12.2021. godine, donosi

 O D L U K U

o evaluaciji Jedinstvene liste ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka

Član 1.

Usvaja se prijedlog Komisije za evaluaciju Jedinstvene liste ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka, te se u skladu sa istim vrše izmjene i dopune  Jedinstvene liste ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka.

Član 2.

U grupi pomagala pod rednim brojem I – proteze za gornje ekstremitete u dijelu indikacija dodaje se sljedeći tekst: “Invalidna lica koja duže od sedam godina od uvođenja u pravo tj. obrade zahtjeva od strane komisije Zavoda koriste određeno pomagalo iz ove grupe izuzimaju se od obavezne komisijske procedure kada je u pitanju nastavljanje odobravanja nabavke navedenog pomagala na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, osim u određenim spornim slučajevima.”