Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

Prvostepena ljekarska komisija za vođenje bolovanja preko 42 dana pri Kantonalnom zavodu za medicinu rada i Sportsku medicinu ZDK, će početi raditi u novom terminu od : 14:30 sati do 17:00 sati, svakog radnog dana počev od 15.06.2020 godine.

 

                                                                                                    ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZDK

Zenica, 17.04.2020 g.

Broj:03-33-4430/20

Nakon utvrđivanja novog Cjenovnika ortopedskih i  drugih pomagala sa važeće  Jedinstvene liste ortopedskih pomagala,stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka obavještavamo  osigurana lica  da se nabavka potrebnih pomagala nastavlja odvijati  nesmetano i na  potpuno isti način kao i do sada ,a što podrazumjeva:

- propisivanje potrebnog pomagala od strane nadležnog specijaliste,

-ovjeru u najbližoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja,

- podizanje pomagala u ugovornoj ortopedskoj kući ili ugovornoj apoteci.

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona je potpisao ugovore sa svim dosadašnjim snabdjevačima ortopedskih i drugih pomagala tako da se pomagala mogu podići u sljedećim ugovornim kućama:Svim apotekama na području Zeničko-dobojskog kantona,svim optičarskim radnjama  na području kantona,Amoena BH d.o.o.,Bauerfiend,Cemedic d.o.o.,Ortoze d.o.o.,KS-Reha d.o.o., ortopedia International d.o.o.,Sarajevo-farm d.o.o.,Sarafon d.o.o,Plus d.o.o.

Broj: 01-37-3951/20

Zenica, 27.03.2020. godine

 

I      Po usvajanju Finansijskog plana za 2020. godinu u iznosu od 205.336.000 KM Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona izvršio je raspodjelu sredstava zdravstvenim ustanovama sa područja Zeničko-dobojskog kantona  kako slijedi:

      1. Kantonalna Bolnica Zenica  i Opća bolnica Tešanj-ukupno:65.271.866,00 KM.

  1. Domovi zdravlja: Dom zdravlja Olovo, Dom zdravlja Vareš, Dom zdravlja Breza,Dom zdravlja Visoko, Dom zdravlja Kakanj, Dom zdravlja Zenica, Dom zdravlja Žepče, Dom zdravlja Zavidovići, Dom zdravlja Maglaj, Dom zdravlja Usora, Dom zdravlja Doboj-Jug i Dom zdravlja Tešanj – ukupno : 52.982.889,00 KM.
  2. Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona, Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona i Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zeničko-dobojskog kantona- ukupno: 5.153.332,00 KM.

Navedena raspodjela urađena je na osnovu važećih federalnih i kantonalnih propisa.

U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona za praćenje novog coronavirusa broj: 11-33-1335-20/20 od 11.03. 2020.godine, a zbog sprečavanja širenja corona virusa obavještavaju se osigurana lica s područja Zeničko-dobojskog kantona da se na svim šalterima poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona produžava rok uplate markica zdravstvenog osiguranja do 30.04.2020.godine.