Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

Na osnovu čl. 37. , 38. i 99. alineja 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH", broj. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18) i  Odluke Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranje  Zeničko-dobojskog kanton broj: 01-100-8-65/19 od 05.12.2019. godine Zavod zdravstvenog osiguranja Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona upućuje

 

J A V N I    P O Z I V

javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama  sa područja Zeničko-dobojskog kantona za obavljanje usluge skrininga malignoma dojke mamografskim pregledom za 2020. godinu

Omer Škaljo

 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 15 sjednici, održanoj 25.07.2019 godine, nakon provedenog postupka po javnom konkursu za imanovanje, na prijedlog Ministarstva zdravstva, na poziciju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona imenovala Omera Škalju na mandatni period od četiri godine.

 

Na osnovu člana 99. i člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju, člana 18.Statuta ZZOZDK i člana 34. Poslovnika o radu UO, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na svojoj 30. sjednici održanoj dana 19.04.2018. godine, donio je
ODLUKU
1.Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona svim osiguranim licima (starijim od 18 godina) koji su obavili uslugu PET/CT dijagnostike može izvršiti refundaciju sredstava u iznosu od 75% po cijeni usluge iz cjenovnika Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH-Fonda solidarnosti, kako slijedi:
-75% od 1.501,00 (hiljadupetstojedna) KM FDG PET/CT niskodozne pretrage,
-75% od 1.686,00 (hiljadušestoosamdesetšest) KM FDG PET/CT pretrage sa kontrastom,
-75% od 1.565,00 (hiljadupetstošezdesetpet) KM FDG pretrage bez kontrasta.
Refundacija se vrši na osnovu zahtjeva osiguranog lica uz dostavljanje originalnog računa za realiziranu jednu od usluga, medicinskog nalaza na kome stoji prijedlog da se uradi potrebna PET/ CT dijagnostika i pisanog nalaza o urađenom PET/CT-u.
2.Odluka stupa na snagu danom donošenja, od kada počinje i primjena Odluke.
3.Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka broj: 01-100-14-194/14 od 14.10.2014. godine.
Broj: 01-100-30-273/18
Zenica, 19.04.2018. godine UPRAVNI ODBOR
#ZaPET/CTRefundacijaTroškova75%

Uvođenje plaćanja premije-markice zdravstvenog osiguranja je u interesu osiguranih lica koja će imati mogućnost da sami izaberu da li će plaćati participaciju prilikom svakog korištenja primarne,specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu i lijekova sa Esencijalne liste ili će plaćanjem premije zdravstvenog osiguranja biti oslobođeni od plaćanja participacije shodno Odluci o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite. Najveći benefit od uvođenja premije (markica) osjetilo bi radno aktivno stanovništvo iz razloga što ta kategorija nije oslobođena plaćanja participacije, te da prema važećoj Odluci učestvuju u troškovima korištenja zdravstvene zaštite. 

Page 3 of 3