Zbog pogoršanih epidemioloških situacija u Zeničko-dobojskom kantonu Upravni Odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na sjednici održanog dana 25.03.2021.godine donio je Odluke:

- ROK ZA KUPOVINU PREMIJE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (MARKICA) ZA 2021. GODINU PRODUŽEN JE DO 30.04.2021. GODINE.

 - PONOVO OD 26.03.2021. GODINE JE OBUSTAVLJENO UPUĆIVANJE OSIGURANIH LICA U BANJSKO KLIMATSKA LJEČILIŠTA.

Zenica, 26.03.2021. godine

 

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, u cilju zaštite zdravlja osiguranih lica i izbjegavanja gužvi, u skladu sa preporukama Kriznog štaba, te imajući u vidu složenu epidemiološku situaciju obustavlja redovnu ovjeru zdravstvenih legitimacija počev od 16.03.2021. godine do daljnjeg. Ugovorne zdravstvene ustanove dužne su primiti osigurana lica i pružiti im zdravstvene usluge iz ugovornog odnosa sa Zavodom bez obzira na ovjeru.

Šalteri Zavoda će raditi sa osiguranim licima samo u dijelu koje se tiče ovjere ortopedskih pomagala, evidentiranja premija zdravstvenog osiguranja (markica) i izdavanja bolesničkih listova. Osigurana lica koja navedenim povodom ulaze u prostorije Zavoda dužna su da se pridržavaju sanitarno-epidemioloških mjera.

Stranke koje komuniciraju sa Zavodom, u skladu sa preventivnim mjerama koje su na snazi, potrebno je da komunikaciju obavljaju isključivo putem telefona, elektronskim putem (e-mail), te da sve podneske šalju putem pošte.

U zavisnosti od epidemiološke situacije, u narednom periodu, bit ćete obavješteni o nastavku redovne ovjere zdravstvenih legitimacija.

Zenica, 15.03.2021. godine

Obzirom da još uvijek nisu stvorene sve zakonske pretpostavke za  primjenu Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji,informišemo Vas da će Zavod zdravstevnog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona nastaviti sa primjenom Odluka Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja:broj: 01-100-3-30/19 od 18.09.2019 godine i broj:01-100-1082/20 od 16.01.2020 godine,što podrazumjeva refundaciju sredstava jednokratno u iznosu od 2600,00 KM po paru.

Da bi osigurana lica mogla ostvariti pravo na refundaciju navedenog iznosa,moraju prije odlaska na biomedicinski potpomognutu oplodnju, u neku od zdravstvenih ustanova, dobiti Odluku izdatu od strane nadležne komisije za odobravanje usluga iz oblasti biomedicinski potpomognute oplodnje,koja djeluje pri Odjelu za humanu reprodukciju,menopauzu i estetsku,ginekološku endokrinologiju u Kantonlanoj bolnici Zenica.

Prije upućivanja na obavljanje neke od metoda biomedicinski  potpomognute oplodnje,nadležni ginekolozi iz ugovornih zdravstvenih ustanova,  trebaju na  obrascu kojim se upućuje  na komisiju za odobravanje liječenja van kantona, dostaviti uputu   komisiji za odobravanje usluge biomedicinski potpomognute oplodnje, uz prilaganje posjedujuće medicinske dokumentacije  na uvid kao i obaveznog navođenja naziva zdravstvene ustanove za koju se traži izdavanje komisijske odluke.

Napominjemo da se pravo na refundaciju utvrđenog iznosa neće moći ostvariti ukoliko  stranke samoinicijativno,bez odobrenja nadležne komisije,odu u neku od zdravstvenih ustanova i naknadno traže refundaciju sredstava.

 Zenica,15.03.2021 godine

Dana 04.02.2021.godine donesena je Odluka Upravnog odbora broj: 01-100-39-344/21 o nastavku upućivanja osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona u banjsko-klimatska lječilišta u skladu sa Odlukom o kriterijima za upućivanje osiguranih lica Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-100-5-43/19 od 18.10.2019.godine.

Pogledajte Odluku OVDJE