Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

Dana 16.09.2021.godine stupila je na snagu Odluka o pravu na biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret sredstva Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog ( "Sl. novine  ZDK broj: 15/21"). Sva osigurana lica koja žele da ostvare pravo u skladu sa navedenom Odlukom moraju se strogo pridržavati sljedećih uputa:

 

U cilju ostvarenja prava iz  Odluke o pravu na biomedinski potpomognutu oplodnju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranje Zeničko-dobojskog kantona   potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev partnera, potpisan od strane oba partnera, sa navedenim imenima i prezimenima, JMBG, brojevima kontakt telefona, e-mail adresama i adresama stanovanja partnera,
 • Ovjerena izjava da par nema djece,
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih za bračne drugove, a u slučaju vanbračne zajednice ovjerena notarska izjava ne starija od 6 mjeseci,
 • Medicinske nalaze kojima se potvrđuje ispunjavanje uslova (nalaz doktora medicine specijaliste ginekologije i akušerstva, kojim se potvrđuje: da su provedeni postupci utvrđivanja uzroka neplodnosti ili smanjenja plodnosti u skladu sa Smjernicama za liječenje neplodnosti, da postoje indikacije za BMPO u skladu sa Smjernicama, da su iscrpljene sve druge mogućnosti liječenja neplodnosti, ili kada hirurška, medikamentozna ili kombinirana terapija nije moguća ili nije uspješna, da je provedeno liječenje parova u skladu sa Smjernicama, da su partneri informirani o BMPO u skladu sa članom 32. Zakona; da je obavljeno testiranje u partnerskoj donaciji u skladu sa Smjernicama, i to: anti-HIV-1 i anti-HIV-2, HbsAg i anti-HBc, anti-HCV (antitijela na hepatitis C) i sifilis - specifični ili nespecifični treponema test),
 • Kopiju lične karte žene,
 • Obavijest o prebivalištu izdatu od strane MUP-a (CIPS),
 • Eventualno drugu dokumentaciju u svrhu dokazivanja ispunjenosti uslova propisanih ovom Odlukom o pravu na biomedinski potpomognutu oplodnju na teret sredstava Zavoda.

 

 1. Dokumentacija se dostavlja, putem pošte na adresu JU Kantonalna bolnica Zenica, ulica Crkvice 67, Zenica ili lično na protokol JU Kantonalna bolnica Zenica, u zapakovanoj koverti sa naznakom "Za Konzilij BMPO JU KB Zenica“. Napominjemo da se predaje isključivo kopija dokumentacije, a originali se čuvaju za uvid. Potrebno je da pacijenti predaju kompletnu dokumentaciju koja je navedena.
 2. Pacijenti će potom biti obaviješteni (putem e-mail ili telefona), o eventualnoj potrebi dolaska na Konzilijarni pregled.
 3. Sa mišljenjem Konzilija i nevedenom dokumentacijom, pacijenti se javljaju na Odjel za humanu reprodukciju JU KB Zenica putem telefona 032/447-523, kako bi dobili termin i upute za Komisiju za biomedicinski potpomognutu oplodnju Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona,
 4. Nakon pribavljene Ocjene i mišljenja Komisije za biomedicinski potpomognutu oplodnju Zavoda pacijent će isto dostaviti sa pratećom dokumentacijom na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranje Zeničko-dobojskog kantona, adresa A.A.Borića 28b Zenica. Na osnovu Ocjene i mišljenja Direktor Zavoda izdaje Saglasnost za eventualno odobrenje sredstava za postupak BMPO u nekoj od licenciranih ustanova za biomedicinski potpomognutu oplodnju sa kojom Zavod ima potpisan validan Ugovor o pružanju navedenih usluga BMPO

 

NAPOMENA: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona je nakon provedenog Javnog oglasa zaključio ugovor sa PZU Ginekološka poliklinika "Korak do života" Tuzla u kojoj osigurana lica do kraja 2021.godine mogu ostvariti navedeno pravo.

Tekst Odluke o pravu na biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret sredstva Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog možete preuzeti (ovdje).