Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

Na osnovu člana 99. i člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju, člana 18.Statuta ZZOZDK i člana 34. Poslovnika o radu UO, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na svojoj 30. sjednici održanoj dana 19.04.2018. godine, donio je
ODLUKU
1.Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona svim osiguranim licima (starijim od 18 godina) koji su obavili uslugu PET/CT dijagnostike može izvršiti refundaciju sredstava u iznosu od 75% po cijeni usluge iz cjenovnika Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH-Fonda solidarnosti, kako slijedi:
-75% od 1.501,00 (hiljadupetstojedna) KM FDG PET/CT niskodozne pretrage,
-75% od 1.686,00 (hiljadušestoosamdesetšest) KM FDG PET/CT pretrage sa kontrastom,
-75% od 1.565,00 (hiljadupetstošezdesetpet) KM FDG pretrage bez kontrasta.
Refundacija se vrši na osnovu zahtjeva osiguranog lica uz dostavljanje originalnog računa za realiziranu jednu od usluga, medicinskog nalaza na kome stoji prijedlog da se uradi potrebna PET/ CT dijagnostika i pisanog nalaza o urađenom PET/CT-u.
2.Odluka stupa na snagu danom donošenja, od kada počinje i primjena Odluke.
3.Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka broj: 01-100-14-194/14 od 14.10.2014. godine.
Broj: 01-100-30-273/18
Zenica, 19.04.2018. godine UPRAVNI ODBOR
#ZaPET/CTRefundacijaTroškova75%

Na osnovu člana 99. i člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju, člana 18.Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i člana 34. Poslovnika o radu Upravnog odbora, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na svojoj 30. sjednici održanoj dana 19.04.2018. godine, donio je
ODLUKU
o sufinansiranju vantjelesne odnosno medicinski potpomognute oplodnje
I
Odobrava se sufinansiranje vantjelesne, odnosno medicinski potpomognute oplodnje za osiguranike Zeničko-dobojskog kantona do iznosa 2.600,00 (dvijehiljadešesto) KM, jednokratno po jednom paru, za slučajeve koji se ne finansiraju preko Fonda solidarnosti (nisu kategorije RVI, RVI paraplegičari).
Sufinansiranje će se vršiti po principu refundacije sredstava nakon obavljenog postupka vantjelesne odnosno medicinski potpomognute oplodnje, na osnovu pismenog zahtjeva para i na osnovu priložene medicinske dokumentacije (otpusno pismo ili izvještaj o izvršenom postupku) i originalnih plaćenih računa za obavljeni postupak, medicinske nalaze i nabavku lijekova koji se koriste u predmetnom postupku.

II
Odluka stupa na snagu danom donošenja, od kada počinje i primjena Odluke.
III
Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se van snage Odluka broj: 01-100-14-195/14 od 14.10.2014. godine i broj: 01-100-17-241/15 od 31.01.2015. godine.

UPRAVNI ODBOR
Broj: 01-100-30-274/18
Zenica, 19.04.2018. godine