Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

Na osnovu čl. 37. , 38. i 99. alineja 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH, br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), člana 43. Zakona o apotekarskoj djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 40/10), člana 26. Odluke o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i zdravstvenih ustanova (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 06/15 i 05/16 ) i  Odluke Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranje  Zeničko-dobojskog kanton broj 01-100-50-442/19 od 12.04.2019.godine Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona upućuje

P O N O V N I   J A V N I     P O Z I V

za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova sa Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period 01.04.-31.12.2019. godine

 I PREDMET UGOVARANJA

Predmet ugovaranja su usluge izdavanja lijekova  osiguranim osobama Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Zavod) koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja  u periodu 01.04.-31.12. 2019. godine.

  1. PRAVO NA USPOSTAVLJANJE UGOVORNOG ODNOSA

Pravo na uspostavljanje ugovornog odnosa imaju sve apoteke (javne i privatne) odnosno privatne apotekarske prakse koje posjeduju važeće rješenje o ispunjavanju uvjeta prostora, kadra i opreme za obavljanje apotekarske djelatnosti, a koje je izdato za objekte u kojima se žele  izdavati lijekovi  sa Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: lijekovi sa Liste lijekova).

III.  SADRŽINA PRIJAVE

Prijava treba sadržavati:

 

  1. Naziv i tačnu adresu apoteke, broj telefona i faksa, e-mail adresu, radno vrijeme, te podatak o rukovoditelju koji je odgovoran za stručni rad u apoteci i podatke o ovlaštenoj osobi za zastupanje;
  2. Popis ogranaka i depoa s adresama i brojevima telefona i podacima o rukovoditeljima koji su odgovorni za stručni rad;
  3. Ovjerenu kopiju rješenja Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, ili drugog nadležnog organa, o  ispunjavanju propisanih uvjeta prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za objekte koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv.
  4. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj;
  5. Uvjerenje Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama i doprinosima za PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti;
  6. Izjava o prihvaćanju ugovorne naknade u visini od 1,75 KM sa sa PDV-om po realizovanom receptu. Izjava mora biti ovjerena pečatom Apoteke i potpisana od strane odgovornog lica. 

Sva tražena dokumentacija treba biti dostavljena u originalu ili kao ovjerena kopija.

  1. DOSTAVLJANJE PRIJAVE

Prijavu dostaviti lično na protokol Zavoda ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu Zavoda,  ulica dr. Abdulaziza Aska Borića 28B Zenica, s naznakom „Prijava po Ponovnom javnom pozivu za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova sa Liste lijekova. (Ne otvaraj!)“

 

  1. ROK ZA DOSTAVU PRIJAVE

Rok za dostavu prijave na protokol Zavoda je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojkog kantona (www.zzozedo.ba).

Sve apoteke koje budu ispunjavale propisane uvjete u skladu sa ovim Javnim pozivom biti će blagovremeno obaviještene o datumu i mjestu potpisivanja ugovora.

Ugovori za period 01.04.-31.12. 2019. godine će se zaključiti samo sa onim apotekama koje se blagovremeno prijave na ovaj Javni poziv i zadovolje uslove iz ovoga Javnog poziva. Ukoliko u toku perioda 01.04.-31.12.2019. godine sa radom počne nova apoteka ili apoteka sa kojom je zaključen ugovor otvori novu organizacionu jedinicu, sa njima će se zaključiti ugovor, odnosno anex postojećeg ugovora pod  uslovima iz ovoga Javnog poziva. 

 U Zenici, 12.04.2019. godine

PREUZMI OGLAS

Ko je na stranici

We have 55 guests and no members online

Novosti iz ZZO

Svi osiguranici koji su osigurani preko Zavoda zdravstvenog osiguanja, mogu ovjeriti svoje knjižice u svim poslovnicama u Zeničko-dobojskom kantonu svakim radnim danom ( Ponedjeljak - Petak ) od 7:00 h - 16:00 h. Ostale informacije o uslugama zdravstvenog osiguranja mogu dobiti od 07:00 h - 15:00 h svakim radnim danom ili na telefon 032 466 250 ili na email kzzo.ze@zzozedo.ba.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja