Lista lijekova

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva usvaja odluku o listi lijekova.

Ortopedska pomagala

Osigurana lica ZZO ZDK imaju pravo na ortopedska pomagala i endoproteze utvrđene u Listi pomagala.

Odluke - Pravilnici

Svi pravilnici i odluke vezani za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK!

Potrebni obrasci

Svi potrebni obrasci vezani za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

Na osnovu čl. 37. , 38. i 99. alineja 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) i  Odluke Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranje  Zeničko-dobojskog kanton broj 01-100-44-383/19 od 30.01.2019. godine Zavod zdravstvenog osiguranja Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona upućuje

                                                                       J A V N I    P O Z I V

javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama  sa područja Zeničko-dobojskog kantona za obavljanje usluge skrininga malignoma dojke mamografskim pregledom                                                                 za 2019. godinu

I PREDMET

 Predmet je ugovaranje usluga skrininga malignoma dojke mamografskim pregledom osiguranim osobama Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Zavod)  starosne dobi od 50 i više godina.

 1. PRAVO NA PRIJAVU:

Pravo na prijavu, odnosno uspostavljanje ugovornog odnosa imaju sve zdravstvene ustanove/privatne prakse sa područja Zeničko-dobojskog kantona koje posjeduju važeće Rješenje o ispunjavanju uvjeta prostora, kadra i opreme za obavljanje usluga mamografije.

III.  SADRŽAJ PRIJAVE

 • Naziv i tačna adresa zdravstvene ustanove/privatne prakse, broj telefona i faksa, e-mail adresa, te podaci o   ovlaštenoj osobi za zastupanje;
 • Ovjerena kopija rješenja nadležnog organa o ispunjavanju propisanih uvjeta prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za objekte koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv.
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj;
 • Uvjerenje Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama i doprinosima za PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.
 • Dokaz o angažmanu doktora specijaliste radiologije koji će vršiti očitanja mamografskog snimka.
 • Ovjerena Izjava da će u ugovornom periodu blagovremeno i kontinuirano pružati usluge skrininga malignoma dojke mamografskim pregledom sa očitanjem nalaza u skladu sa uslovima ovog Javnog poziva,
 • Ovjerena izjava da će se pridržavat dobre medicinske prakse u pružanju ovih usluga,
 • Ovjerena izjava da prihvata cijenu zdravstvene usluge skrininga malignoma dojke mamografskim pregledom sa očitanjem nalaza po jednoj obavljenoj mamografiji sa očitanjem u iznosu od 28,00 KM sa rokom plaćanja od 60 dana.
 • Ovjerena Izjava da će uredno dostvaljati mjesečne izvještaje o obavljenim pregledima Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zeničko-dobojskog kantona.

Sva tražena dokumentacija treba biti dostavljena u originalu ili kao ovjerena kopija.

 1. DOSTAVLJANJE PRIJAVE

Prijavu dostaviti lično na protokol Zavoda ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu Zavoda,  ulica dr. Abdulaziza Aska Borića 28B Zenica, s naznakom Prijava po Javnom pozivu javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama  sa područja Zeničko-dobojskog kantona za obavljanje usluge skrininga malignoma dojke mamografskim pregledom . (Ne otvaraj!)“

 1. ROK ZA DOSTAVU PRIJAVE

Rok za dostavu prijave je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojkog kantona (www.zzozedo.ba).

Sve zdravstvene ustanove/privatne prakse koje budu ispunjavale propisane uvjete u skladu sa ovim Javnim pozivom biti će blagovremeno obavještene o datumu i mjestu potpisivanja ugovora.

Ugovori  će se zaključiti samo sa onim zdravstvenim ustanovama/privatnim praksama koje zadovolje uslove iz ovoga Javnog poziva.

 1. OSTALE ODREDBE

 Zavod ne snosi nikakve troškove učešća zdravstvenih ustanova/privatnih praksi u postupku Javnog poziva.

 

DIREKTORICA

 

JAVNI POZIV MOŽETE PREUZETI NA LINKU  http://zzozedo.ba/index.php/bonus-page/javne-nabavke ili 

  http://zzozedo.ba/images/ZZOZEDOdocuments/Javni%20poziv%20%20mamografija%202019%2045%2001c.pdf

 

 

                                                                                                          

Ko je na stranici

We have 111 guests and no members online

Novosti iz ZZO

Svi osiguranici koji su osigurani preko Zavoda zdravstvenog osiguanja, mogu ovjeriti svoje knjižice u svim poslovnicama u Zeničko-dobojskom kantonu svakim radnim danom ( Ponedjeljak - Petak ) od 7:00 h - 16:00 h. Ostale informacije o uslugama zdravstvenog osiguranja mogu dobiti od 07:00 h - 15:00 h svakim radnim danom ili na telefon 032 466 250 ili na email kzzo.ze@zzozedo.ba.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja